18/12/2018
ရုံးတ ွင်းညွှန်ကြားလွှာအမှတ် (၁၉/၂၀၁၈) အရ အ ကောက်ခ ွန်ကြေညာလွှာများတ ွင် “Bank Name” အား မှန်ကန်စ ွာ ဖြည့်စ ွက်ပေးရန် ကိစ္စရပ်
11/12/2018
သုံးဘီးတပ်ယာဉ် (Three-Wheeled Vehicles) များနှင့်ပတ်သက်၍ ကုန်ပစ္စည်းအမျိူးအစားခွဲခြားခြင်းဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာ(၃)
11/12/2018
သုံးဘီးတပ်ယာဉ် (Three-Wheeled Vehicles) များနှင့်ပတ်သက်၍ ကုန်ပစ္စည်းအမျိူးအစားခွဲခြားခြင်းဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာ(၁)
11/12/2018
သုံးဘီးတပ်ယာဉ် (Three-Wheeled Vehicles) များနှင့်ပတ်သက်၍ ကုန်ပစ္စည်းအမျိူးအစားခွဲခြားခြင်းဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာ(၁)
22/10/2018
အိတ်ဖ ွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
22/10/2018
အိတ်ဖ ွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
07/06/2018
မြဝတီကုန်သွယ်ရေးဇုန်တွင် MACCS (Myanmar Automated Cargo Clearance System) စတင်ကျင့်သုံးခြင်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား
16/05/2018
Maccs စနစ်စတင်ခြင်းနှင့်E Tokenသက်တမ်းတိုးကြေညာခြင်း
04/04/2018
Reduction Code အသစ်များအား MACCS Users များ အသုံးပြုနိုင်ရန် ထုတ်ပြန်ခြင်း
06/03/2018
မြဝတီနယ်စပ်ဒေသတွင် MACCS System အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် Running Test စတင်ခြင်း

Pages