July 10, 2020

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

June 17, 2020

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ MACCS ဌာနခွဲ၏ ကြေညာချက်အမှတ် (၀၁၀/၂၀၂၀)

June 15, 2020

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ MACCS ဌာနခွဲ၏ ကြေညာချက်အမှတ် (၀၀၉/၂၀၂၀)

May 27, 2020

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ MACCS ဌာနခွဲ၏ ကြေညာချက်အမှတ် (၀၀၈/၂၀၂၀)

May 20, 2020

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ MACCS ဌာနခွဲ၏ ကြေညာချက်အမှတ် (၀၀၇/၂၀၂၀)

April 30, 2020

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅၃/၂၀၂၀)

April 30, 2020

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅၂/၂၀၂၀)

April 30, 2020

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ MACCS ဌာနခွဲ၏ ကြေညာချက်အမှတ် (၀၀၆/၂၀၂၀)

April 20, 2020

ကြေညာချက်အမှတ်(၄/၂၀၂၀)

April 20, 2020

ကြေညာချက်အမှတ်(၃/၂၀၂၀)

Pages