• စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏အမိန့်ကြေညာစာအမှတ် (၆/၂၀၁၇) အရ ပုံမှန်တင်သွင်းလာသည့် ယာဉ်/ယန္တရားများ၊ စီမံချက်ဖြင့် တင်သွင်းလာသည့် ယာဉ်များနှင့် အထွေထွေကုန်စည်များအပေါ် သတ်မှတ်ထားသည့် ဒါဏ်ကြေးများ
 • အာမခံစပေါ်ငွေ (R.D Revenue Deposit) ကောက်ခံခြင်းနှင့် ပြန်လည်ပေးအမ်းခြင်းဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်
 • အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများတင်သွင်းသည့် ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် အာမခံစပေါ်ငွေ (R.D Revenue Deposit) ကောက်ခံခြင်းနှင့် ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်
 • SO (အထူးအမိန့်) သွင်းကုန်ကြေညာလွှာဖြင့် ရှင်းလင်းခွင့်ဆိုင်ရာ ကတိဝန်ခံချုပ် ရက်လွန်ဒဏ်ကြေး (Direct Penalty) များသတ်မှတ်မှုနှင့် Deposit ငွေကောက်ခံထားမှုဆိုင်ရာလုပ်ထုံးပြဌာန်းချက်
 • ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်ကြီးကြပ်ရေးဌာနခွဲ (ကြေညာချက် အမှတ်၊ ၁/၂၀၁၆)
 • အကောက်ခွန်ကုန်လှောင်ရုံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းထုတ်ပြန်ခြင်း (ရုံးတွင်းညွှန်ကြားလွှာအမှတ် (၂၆/၂၀၁၉))
 • Completely Knocked Down, Semi Knocked Down မော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများအား စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ် ထုတ်ပြန်ခြင်း (ရုံးတွင်းညွှန်ကြားလွှာအမှတ် (၃၃/၂၀၁၉))
 • ဆိပ်ကမ်းများမှ Brand New Car Spare Parts များအား စစ်/ထုတ် စနစ်ဖြင့် ပြောင်းလဲထုတ်ယူခွင့်ပြုခြင်းကိစ္စ (ရုံးတွင်းညွှန်ကြားလွှာအမှတ် (၃၄/၂၀၁၉))
 • အရက်၏အကောက်ခွန်နှုန်းများတိုးမြှင့်ခြင်းကိစ္စ (ရုံးတွင်းညွှန်ကြားလွှာအမှတ် (၁/၂၀၂၀))
 • အကောက်ခွန်ကုန်လှောင်ရုံ (Customs Warehouse) အတွက် ကုန်လှောင်ရုံ အာမခံကြေး၊ လိုင်စင်ကြေးနှင့် နှစ်စဉ်ကြေးများ ပြဌာန်းခြင်း (ရုံးတွင်းညွှန်ကြားလွှာအမှတ် (၂၇/၂၀၂၀)
 • အကောက်ခွန်ကုန်လှောင်ရုံ (Customs Warehouse) ဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် စံပြလုပ်ငန်းစဉ်များ (SOPs - Standard Operating Procedures) ပြဌာန်းခြင်း (ရုံးတွင်းညွှန်ကြားလွှာအမှတ် (၂၈/၂၀၂၀)
 • အကောက်ခွန်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူများ လိုက်နာရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း