• စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏အမိန့်ကြေညာစာအမှတ် (၆/၂၀၁၇) အရ ပုံမှန်တင်သွင်းလာသည့် ယာဉ်/ယန္တရားများ၊ စီမံချက်ဖြင့် တင်သွင်းလာသည့် ယာဉ်များနှင့် အထွေထွေကုန်စည်များအပေါ် သတ်မှတ်ထားသည့် ဒါဏ်ကြေးများ
  • အာမခံစပေါ်ငွေ (R.D Revenue Deposit) ကောက်ခံခြင်းနှင့် ပြန်လည်ပေးအမ်းခြင်းဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်
  • အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများတင်သွင်းသည့် ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် အာမခံစပေါ်ငွေ (R.D Revenue Deposit) ကောက်ခံခြင်းနှင့် ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်
  • SO (အထူးအမိန့်) သွင်းကုန်ကြေညာလွှာဖြင့် ရှင်းလင်းခွင့်ဆိုင်ရာ ကတိဝန်ခံချုပ် ရက်လွန်ဒဏ်ကြေး (Direct Penalty) များသတ်မှတ်မှုနှင့် Deposit ငွေကောက်ခံထားမှုဆိုင်ရာလုပ်ထုံးပြဌာန်းချက်
  • ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်ကြီးကြပ်ရေးဌာနခွဲ (ကြေညာချက် အမှတ်၊ ၁/၂၀၁၆)