• မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ( ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၈။ )
 • ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေ (၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၄။) (၂၀.၁.၂၀၁၆)
 • အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ (၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၁။) (၁၈.၁.၂၀၁၆)
 • ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဗဟိုအဖွဲ့ (အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၉/၂၀၁၅) (၁၆.၃.၂၀၁၅)
 • ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ (အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀၁၅) (၂.၂.၂၀၁၅)
 • မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေ (၂၀၁၃ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၆။) (၁၁.၇.၂၀၁၃)
 • ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၃၀။) (၂၄.၉.၂၀၁၉)
 • အပင်မျိုးသစ်အကာအကွယ်ပေးရေးဥပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၉။) (၂၄.၉.၂၀၁၉)
 • အာဆီယံနိုင်ငံများကြား အတည်ပြုပို့ကုန်တင်ပို့သူ ကိုယ်တိုင်ပင်ရင်းထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာသည့်စနစ်(Self-Certification System)အရ အကောက်ခွန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
 • မော်တော်ယဥ် အစိတ်အပိုင်းများအား စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဥ် ထုတ်ပြန်ခြင်း
 • ဆိပ်ကမ်းများမှ Brand New Car Spare Parts များအား စစ်/ထုတ် စနစ်ဖြင့် ပြောင်းလဲထုတ်ယူခွင့်ပြုခြင်းကိစ္စ
 • အကောက်ခွန်ကုန်လှောင်ရုံ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ထုတ်ပြန်ခြင်း
 • အရက်၏အကောက်ခွန်နှုန်းများ တိုးမြှင့်ခြင်းကိစ္စ