လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များအတွက် Spare Parts များ မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆိပ်ကမ်း (သီလဝါ) (MITT) သို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း

June 24, 2024

လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များအတွက် Spare Parts များ မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆိပ်ကမ်း (သီလဝါ) (MITT) သို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း