လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ ရွာသာကြီးကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း (Dry Port – RG ၊KM) နှင့် မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆိပ်ကမ်း(သီလဝါ)(MITT) များသို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း

April 29, 2024

လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ ရွာသာကြီးကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း (Dry Port – RG ၊KM) နှင့် မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆိပ်ကမ်း(သီလဝါ)(MITT) များသို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း