လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ၊ လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်များ Dry Port (RG) နှင့် မူဆယ်(၁၀၅)မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဇုန်များသို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း

September 4, 2023

လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ၊ လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်များ Dry Port (RG) နှင့် မူဆယ်(၁၀၅)မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဇုန်များသို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း