ကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း ရွာသာကြီး (Dry Port) ရှိ KM Logistics Bonded Warehouse အတွင်း ထည့်သွင်းထားရှိသည့် လျှပ်စစ်သုံးယာဉ် (၂) စီး အားစစ်ဆေးထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း

February 21, 2023

ကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း ရွာသာကြီး (Dry Port) ရှိ KM Logistics Bonded Warehouse အတွင်း ထည့်သွင်းထားရှိသည့် လျှပ်စစ်သုံးယာဉ် (၂) စီး အားစစ်ဆေးထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း