အကောက်ခွန်မှူးရာထူးအတွက် လူတွေ့စစ်ဆေးမှုခံယူရမည့်သူများ၏ ခုံအမှတ်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း

December 14, 2022

အကောက်ခွန်မှူးရာထူးအတွက် လူတွေ့စစ်ဆေးမှုခံယူရမည့်သူများ၏ ခုံအမှတ်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း